2020 m. lapkričio 20 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1.Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

1.1.Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ “ERNST & YOUNG BALTIC”.

1.2.Nustatyti, kad, vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis nei 8688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

2.Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.

2.1.Patvirtinti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatų redakciją.

2.2.Įgalioti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatus.

2.3.Pavesti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui ar kitiems jo įgaliotiems asmenims kreiptis į Lietuvos banką leidimo pakeisti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatus.

Informuojame, jog investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos įstatų redakcijos nuostatos apima ir esminius įstatų pakeitimus. Daugiau informacijos apie esminių pakeitimų esmę ir turinį, jų įtaką akcininkų (investuotojų) interesams ir investicijoms, taip pat apie akcininkų (investuotojų) teises pateikiama pridedamame pranešime.

Pranešimas investuotojams apie esminius įstatų pakeitimus

Patvirtinti įstatai

Įstatų lyginamoji versija

2020 m. lapkričio 20 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai