Informuojame, jog, gavus išankstinį Lietuvos banko leidimą pakeisti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, įstatus, investicinės bendrovės įstatai 2020 m. gruodžio 29 d. buvo įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Kaip skelbta anksčiau, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” nauja įstatų redakcija buvo patvirtinta 2020 m. lapkričio 20 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

2020 m. lapkričio 20 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Investicinės bendrovės įstatai