Duomenų tvarkytojas

  1. Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės „ORION Healthcare and Wellness Fund“ vardu atliekamas asmens duomenų tvarkymas
Kokios duomenų tvarkymo kategorijos pavestos Įmonei?Kieno asmens duomenys yra tvarkomi (duomenų subjektų kategorijos)?Kokie asmens duomenys yra tvarkomi (asmens duomenų kategorijos)?Kiek laiko saugomi asmens duomenys?Kas gauna asmens duomenis?Kokiu pagrindu asmens duomenis tvarko uždaroji akcinė bendrovė „ORION Healthcare and Wellness Fund“?
Stebėtojų tarybos narių derinimas su Lietuvos banku
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosStebėtojų tarybos nariaiVardas, pavardė, anksčiau turėta pavardė

Asmens kodas (jeigu turi)

Gimimo vieta ir data (jeigu neturi asmens kodo)

Pilietybės (pilietybės)

Anksčiau turėta pilietybės (pilietybės)

Asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija)

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Kontaktiniai duomenys (korepsondencijos adresas, telefonas, el. pašto adresas

Informacija apie pareigas

Kvalifikacija ir patirtis

Informacija apie lietuvių k. mokėjimą

Darbo ir profesinė veikla, kuria kandidatas užsiėmė per paskutinius 10 metų

Kandidato nurodyti patirties ir (arba) kvalifikacijos stoką galintys kompensuoti veiksniai

Kita kandidato nurodyta informacija

Duomenys apie esamą/ turėtą teistumą

Duomenys apie pripažinimą įtariamuoju

Duomenys apie per paskutinius 10 m. turėtas administracines, drausmines nuobaudas kitas poveikio priemones ar taikytas procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones

Duomenys apie iškeltas bankroto bylas

Duomenys, ar buvo atsakovu civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti ieškovų reikalavimai

Duomenys apie atsisakymą išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją

Duomenys apie balsavimo teisės ar kitų panašių sankcijų taikymą

duomenys apie atsistatydinimą iš pareigų, atleidimą dėl kaltės, patikos santykių nutraukimą ir pan. situacijas

Duomenys apie interesų konfliktą

Specialių kategorijų asmens duomenys:

požymis apie asmens priklausomybes nuo: lošimų, psichotropinių, narkotinių, toksinių medžiagų ar alkoholio

10 metų nustojus būti stebėtojų tarybos nariuDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies g punktas (teisinė prievolė, numatyta Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme)
Ataskaitų (ketvirtinės, pusmetinės, metinės) teikimas Lietuvos bankui
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosDarbuotojai, turintys fin. maklerio licencijąVardas, pavardė, pareigos, išsilavinimas, finansų maklerio licencijos numerisSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Komercinių bankų dėl AML prevencijos reikalaujami duomenys
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosĮmonės galutiniai naudos gavėjaiVardas, pavardė, turima akcijų dalis verslo subjekte, asmens tapatybės dokumentų duomenys (kopija)5 metaiDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Komerciniai bankai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Tinkamumo vertinimas pagal Lietuvos banko reikalavimus
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosStebėtojų tarybos nariaiVardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija), adresas, telefonas, informacija apie buvusias/ esamas darbovietes, turimą turtą/ interesus kitose įmonėse, teistumo pažymos, administraciniai nusižengimai už dešimt metų, kvalifikaciją pagrindžiantys dok., diplomų duomenys (kopijos)10 m. nustojus būti stebėtojų tarybos nariuDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Informuoto investuotojo vertinimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, atstovas, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono Nr., išsilavinimas, išsilavinimo specializacija, einamos pareigos, pareigų kaita per 3 m., duomenys apie išsilavinimą, pajamas, turtą, turimus finansinius įsipareigojimus, turimas žinias ir patirtį investavimo srityje, duomenys apie pripažinimą profesionaliu klientu, duomenys apie kliento investavimo tikslus, investavimo laikotarpį ir finansinę padėtį, parašas10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai (juridinių asmenų) atstovaiVardas, pavardė, asmens kodas/ gimimo data, atstovavimo pagrindas, investavimo patirtis bei žinios apie investavimą, parašas10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Investicinės sutarties sudarymas ir vykdymas bei investicinių išpirkimo paraiškų teikimas ir vykdymas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvestuotojas (fizinis asmuo)Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono Nr., el. paštas, pareiškimai dėl pranešimų gavimo būdo, investavimo sutarties data ir Nr., investiciniai vienetai ir klasė, investuojama suma, platinimo mokestis, investicinių vienetų priklausomybės forma (asmeninė/ bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė), išperkamų investicinių vienetų skaičius, klasė, pinigų už išperkamus vienetus gavėjas, jo sąskaitos Nr., finansų įstaiga, investuotojo patvirtinimai, balsavimai, parašas10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvestuotojo (fizinio asmens) sutuoktinisVardas, pavardė, parašas, duoti patvirtinimai, įgaliojimai10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė, numatyta KISĮ 51 straipsnio 5 dalyje)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvestuotojo (juridinio asmens) atstovasVardas, pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, atstovavimo pagrindas10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)
Finansinių priemonių apskaita
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientaiVardas, pavardė ir turimi įmonės KIS vienetai ir jų vertė10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Privalomų pranešimų siuntimas investuotojams
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvestuotojaiVardas, pavardė, el. pašto adresasSaugoma dalykinių santykių metu.

Išsiųsti pranešimai saugomi teisinių reikalavimų gynimo tikslu.

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

MailerLite

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Sutikimo perleisti KIS vienetus antrinėje rinkoje išdavimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientas (fizinis asmuo)-investuotojas

Kliento (juridinio asmens) atstovas

Vardas, pavardė, parašas10 metųDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKIS vienetų potencialus pirkėjasVardas, pavardė10 metųDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
VEBINARŲ ORGANIZAVIMAS (registravimas į seminarą, registracijos proceso valdymas, įskaitant prisijungimo nuorodų siuntimą, priminimų apie vebinarą siuntimas, vebinarų turinio aktualumo ir naudingumo vertinimas)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosAsmenys, prisijungę į vebinarąVardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, atsijungimo iš vebinaro laikas bei dalyvavimo vebinare trukmė1 mėn. nuo vebinaro pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Platformų vebinarams organizuoti tiekėjai

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosFondų dalyviaiVardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, atsijungimo iš vebinaro laikas bei dalyvavimo vebinare trukmė1 mėn. nuo vebinaro pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Platformų vebinarams organizuoti tiekėjai

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (fondų dalyvių teisėtas interesas, būti informuotiems)
Tiesioginė rinkodara
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai, duomenų rinkimo metu neprieštaravę dėl tokio asmens duomenų tvarkymoVardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas5 m., bet ne ilgiau nei iki dalykinių santykių pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

MailerLite

FMĮ “Orion Securities”

UAB “Cloud Solution”

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (fondų dalyvių teisėtas interesas, būti informuotiems)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosAsmenys, davę sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymusVardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas5 m. arba iki sutikimo atšaukimoDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

MailerLite

FMĮ “Orion Securities”

UAB “Cloud Solution”

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)
Kolektyvinio investavimo subjekto turto investavimas, pardavimas, potencialių investicijų analizė ir vertinimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvesticinių objektų (NT, įmonių) pirkėjai/ pardavėjai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, kontaktai, taip pat gali būti vertinamos užimamos pareigos ir turima verslo dalisSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Investicinio komiteto nariai (jei yra Fonde), g. b. teikiama sandorio konsultantams (pvz. teisininkams), kitiems procese dalyvaujantiems subjektams (pvz. architektams, NT brokeriams ir pan.)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

OC Finance UAB arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvesticinių objektų-juridinių asmenų atstovai, valdybos nariai, akcininkaiVardas, pavardė, kontaktai, užimamos pareigos ir turima verslo dalisSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Investicinio komiteto nariaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas vykdyti sudarytą sutartį su juridiniu asmeniu, kurio atstovas, valdybos narys ar akcininkas duomenų subjektas yra)
Fondo valdomo NT realizavimas (pardavimas) arba nuoma
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosPotencialūs NT pirkėjų/ nuomininkų (juridinių asmenų) atstovaiVardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. paštas, pareigosSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Sandorio konsultantai (pvz. teisininkai)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Sandorio sudarymo atveju – OC Finance UAB (arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – sudaryti sutartį su juridiniu asmeniu, kurio atstovas, duomenų subjektas yra)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosPotencialūs NT pirkėjai/ nuomininkai fiziniai asmenysVardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. paštas, pareigosSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Brokeriai (atliekant paiešką)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Sandorio sudarymo atveju – OC Finance UAB (arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė)

Brokeriai (kiek įgalioti sudaryti preliminarias sutartis)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Fondo valdomo nekilnojamojo turto valdymas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosNekilnojamojo turto objektų bendraturčiai ir gretimų nekilnojamojo turto objektų savininkai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, telefonas, el. paštasSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

konsultantai (pvz. teisininkai)

Paslaugas teikiantiems asmenims (pvz. architektams)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB “Cloud Solution”

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosPotencialūs nekilnojamojo turto pirkėjai/ nuomininkai fiziniai asmenysVardas, pavardė, telefonas, el. paštas, pareigosSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

konsultantai (pvz. teisininkai)

Paslaugas teikiantiems asmenims (pvz. architektams)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB “Cloud Solution”

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – įvykdyti prievolę NT objektų bendraturčių ir gretimų NT objektų savininkų (juridinių asmenų), kuriuos atstovauja duomenų subjektas, atžvilgiu)
Sutarčių su tiekėjais, partneriais ir pan. fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosTiekėjas/ partneris ir pan. (fizinis asmuo)Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris, informacija apie suteiktas paslaugas, kita su sutarties vykdymu susijusi informacijaSutarties galiojimo laikotarpiu

Saugojimo terminas archyvavimo ir teisinių reikalavimų gynimo tikslais nustatytas atskirai

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Advokatai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

OC Finance

Teisines paslaugas teikiantys asmenys

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Paslaugų sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosPaslaugų teikėjo atstovas, darbuotojasVardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinysSutarties galiojimo laikotarpiu

Saugojimo terminas archyvavimo ir teisinių reikalavimų gynimo tikslais nustatytas atskirai

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Advokatai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

OC Finance

Teisines paslaugas teikiantys asmenys

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – sudaryti ir vykdyti paslaugų sutartis bei komunikuoti dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo su juridiniais asmenimis, kurių atstovas yra duomenų subjektas)
Buhalterinė apskaita
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai (fiziniai asmenys), tiekėjai fiziniai asmenys, klientų, tiekėjų ir partnerių juridinių asmenų darbuotojaiVardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas, kiti sąskaitose ir kituose ūkines operacijas patvirtinančiuose dokumentuose, buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenysDuomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykleDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

OC Finance UAB

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Archyvavimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai, partneriai ir pan. (tiek fiziniai asmenys, tiek juridinių asmenų atstovai)Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslaisDuomenys saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykleNenumatytaBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisinė prievolė numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100
Teisių ir teisėtų interesų gynimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKomunikacijos kontrahentaiAsmens duomenys, kurie tvarkomi administruoti ir atsakyti į el. komunikacijos priemonėmis siunčiamas asmenų užklausas1 metai nuo susirašinėjimo pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosSutarčių kontrahentai fiziniai asmenysVisi pirminiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, kurie reikalingi ginčui su kontrahentu išspręsti10 metų nuo sutarties pasibaigimoDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosVisi ir bet kurie duomenų subjektaiAsmens duomenys, nurodyti sutikimuose dėl asmens duomenų tvarkymo; bei sutikimo faktą patvirtinantys duomenys; asmens duomenys, nurodyti dokumentuose, įgyvendinančiuose duomenų subjekto teises arba kuriais atsisakoma jas įgyvendinti3 metai nuo einamųjų metų, kuriais baigtas asmens duomenų tvarkymas ar (ir) įgyvendintos (atsisakyta įgyvendinti) duomenų subjektų teisės, pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)
  1. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ vardu atliekamas asmens duomenų tvarkymas
Kokios duomenų tvarkymo kategorijos pavestos Įmonei?Kieno asmens duomenys yra tvarkomi (duomenų subjektų kategorijos)?Kokie asmens duomenys yra tvarkomi (asmens duomenų kategorijos)?Kiek laiko saugomi asmens duomenys?Kas gauna asmens duomenis?Kokiu pagrindu asmens duomenis tvarko investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“?
Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo sudarymas ir tvarkymas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosNeatskleistos informacijos turintys asmenysVardas, pavardė, pavardė (-ės), suteikta (-os) gimus (jei skiriasi), asmens kodas, gimimo data, darbo telefono numeris (-iai) (tiesioginės darbo telefono linijos ir darbo mobiliojo telefono numeriais), asmeniniai telefono numeriai (namų ir asmeninis mobiliojo telefono numeriai), darbovietės pavadinimas ir adresas, gyvenamosios vietos adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, miestas, pašto kodas, šalis), funkcija ir priežastis, dėl kurių asmuo turi viešai neatskleistos informacijos, data ir laikas, kai asmuo įgijo (prarado) prieigą prie viešai neatskleistos informacijos5 m. nuo sąrašo parengimo arba atnaujinimoDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Stebėtojų tarybos narių derinimas su Lietuvos banku
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosStebėtojų tarybos nariaiVardas, pavardė, anksčiau turėta pavardė

Asmens kodas (jeigu turi)

Gimimo vieta ir data (jeigu neturi asmens kodo)

Pilietybės (pilietybės)

Anksčiau turėta pilietybės (pilietybės)

Asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija)

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Kontaktiniai duomenys (korepsondencijos adresas, telefonas, el. pašto adresas

Informacija apie pareigas

Kvalifikacija ir patirtis

Informacija apie lietuvių k. mokėjimą

Darbo ir profesinė veikla, kuria kandidatas užsiėmė per paskutinius 10 metų

Kandidato nurodyti patirties ir (arba) kvalifikacijos stoką galintys kompensuoti veiksniai

Kita kandidato nurodyta informacija

Duomenys apie esamą/ turėtą teistumą

Duomenys apie pripažinimą įtariamuoju

Duomenys apie per paskutinius 10 m. turėtas administracines, drausmines nuobaudas kitas poveikio priemones ar taikytas procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones

Duomenys apie iškeltas bankroto bylas

Duomenys, ar buvo atsakovu civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti ieškovų reikalavimai

Duomenys apie atsisakymą išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją

Duomenys apie balsavimo teisės ar kitų panašių sankcijų taikymą

duomenys apie atsistatydinimą iš pareigų, atleidimą dėl kaltės, patikos santykių nutraukimą ir pan. situacijas

Duomenys apie interesų konfliktą

Specialių kategorijų asmens duomenys:

požymis apie asmens priklausomybes nuo: lošimų, psichotropinių, narkotinių, toksinių medžiagų ar alkoholio

10 metų nustojus būti stebėtojų tarybos nariuDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies g punktas (teisinė prievolė, numatyta Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme)
Ataskaitų (ketvirtinės, pusmetinės, metinės) teikimas Lietuvos bankui
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosDarbuotojai, turintys fin. maklerio licencijąVardas, pavardė, pareigos, išsilavinimas, finansų maklerio licencijos numerisSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Komercinių bankų dėl AML prevencijos reikalaujami duomenys
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosĮmonės galutiniai naudos gavėjaiVardas, pavardė, turima akcijų dalis verslo subjekte, asmens tapatybės dokumentų duomenys (kopija)5 metaiDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Komerciniai bankai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Tinkamumo vertinimas pagal Lietuvos banko reikalavimus
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosStebėtojų tarybos nariaiVardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija), adresas, telefonas, informacija apie buvusias/ esamas darbovietes, turimą turtą/ interesus kitose įmonėse, teistumo pažymos, administraciniai nusižengimai už dešimt metų, kvalifikaciją pagrindžiantys dok., diplomų duomenys (kopijos)10 m. nustojus būti stebėtojų tarybos nariuDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Informuoto investuotojo vertinimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, atstovas, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono Nr., išsilavinimas, išsilavinimo specializacija, einamos pareigos, pareigų kaita per 3 m., duomenys apie išsilavinimą, pajamas, turtą, turimus finansinius įsipareigojimus, turimas žinias ir patirtį investavimo srityje, duomenys apie pripažinimą profesionaliu klientu, duomenys apie kliento investavimo tikslus, investavimo laikotarpį ir finansinę padėtį, parašas10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai (juridinių asmenų) atstovaiVardas, pavardė, asmens kodas/ gimimo data, atstovavimo pagrindas, investavimo patirtis bei žinios apie investavimą, parašas10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Investicinės sutarties sudarymas ir vykdymas bei investicinių išpirkimo paraiškų teikimas ir vykdymas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvestuotojas (fizinis asmuo)Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono Nr., el. paštas, pareiškimai dėl pranešimų gavimo būdo, investavimo sutarties data ir Nr., investiciniai vienetai ir klasė, investuojama suma, platinimo mokestis, investicinių vienetų priklausomybės forma (asmeninė/ bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė), išperkamų investicinių vienetų skaičius, klasė, pinigų už išperkamus vienetus gavėjas, jo sąskaitos Nr., finansų įstaiga, investuotojo patvirtinimai, balsavimai, parašas10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvestuotojo (fizinio asmens) sutuoktinisVardas, pavardė, parašas, duoti patvirtinimai, įgaliojimai10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė, numatyta KISĮ 51 straipsnio 5 dalyje)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvestuotojo (juridinio asmens) atstovasVardas, pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, atstovavimo pagrindas10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)
Finansinių priemonių apskaita
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientaiVardas, pavardė ir turimi įmonės KIS vienetai ir jų vertė10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Privalomų pranešimų siuntimas investuotojams
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvestuotojaiVardas, pavardė, el. pašto adresasSaugoma dalykinių santykių metu.

Išsiųsti pranešimai saugomi teisinių reikalavimų gynimo tikslu.

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

MailerLite

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Sutikimo perleisti KIS vienetus antrinėje rinkoje išdavimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientas (fizinis asmuo)-investuotojas

Kliento (juridinio asmens) atstovas

Vardas, pavardė, parašas10 metųDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKIS vienetų potencialus pirkėjasVardas, pavardė10 metųDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
VEBINARŲ ORGANIZAVIMAS (registravimas į seminarą, registracijos proceso valdymas, įskaitant prisijungimo nuorodų siuntimą, priminimų apie vebinarą siuntimas, vebinarų turinio aktualumo ir naudingumo vertinimas)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosAsmenys, prisijungę į vebinarąVardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, atsijungimo iš vebinaro laikas bei dalyvavimo vebinare trukmė1 mėn. nuo vebinaro pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Platformų vebinarams organizuoti tiekėjai

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosFondų dalyviaiVardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, atsijungimo iš vebinaro laikas bei dalyvavimo vebinare trukmė1 mėn. nuo vebinaro pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Platformų vebinarams organizuoti tiekėjai

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (fondų dalyvių teisėtas interesas, būti informuotiems)
Tiesioginė rinkodara
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai, duomenų rinkimo metu neprieštaravę dėl tokio asmens duomenų tvarkymoVardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas5 m., bet ne ilgiau nei iki dalykinių santykių pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

MailerLite

FMĮ “Orion Securities”

UAB “Cloud Solution”

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (fondų dalyvių teisėtas interesas, būti informuotiems)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosAsmenys, davę sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymusVardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas5 m. arba iki sutikimo atšaukimoDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

MailerLite

FMĮ “Orion Securities”

UAB “Cloud Solution”

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)
Kolektyvinio investavimo subjekto turto investavimas, pardavimas, potencialių investicijų analizė ir vertinimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvesticinių objektų (NT, įmonių) pirkėjai/ pardavėjai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, kontaktai, taip pat gali būti vertinamos užimamos pareigos ir turima verslo dalisSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Investicinio komiteto nariai (jei yra Fonde), g. b. teikiama sandorio konsultantams (pvz. teisininkams), kitiems procese dalyvaujantiems subjektams (pvz. architektams, NT brokeriams ir pan.)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

OC Finance UAB arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosInvesticinių objektų-juridinių asmenų atstovai, valdybos nariai, akcininkaiVardas, pavardė, kontaktai, užimamos pareigos ir turima verslo dalisSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Investicinio komiteto nariaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas vykdyti sudarytą sutartį su juridiniu asmeniu, kurio atstovas, valdybos narys ar akcininkas duomenų subjektas yra)
Fondo valdomo NT realizavimas (pardavimas) arba nuoma
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosPotencialūs NT pirkėjų/ nuomininkų (juridinių asmenų) atstovaiVardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. paštas, pareigosSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Sandorio konsultantai (pvz. teisininkai)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Sandorio sudarymo atveju – OC Finance UAB (arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – sudaryti sutartį su juridiniu asmeniu, kurio atstovas, duomenų subjektas yra)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosPotencialūs NT pirkėjai/ nuomininkai fiziniai asmenysVardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. paštas, pareigosSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Brokeriai (atliekant paiešką)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Sandorio sudarymo atveju – OC Finance UAB (arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė)

Brokeriai (kiek įgalioti sudaryti preliminarias sutartis)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Fondo valdomo nekilnojamojo turto valdymas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosNekilnojamojo turto objektų bendraturčiai ir gretimų nekilnojamojo turto objektų savininkai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, telefonas, el. paštasSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

konsultantai (pvz. teisininkai)

Paslaugas teikiantiems asmenims (pvz. architektams)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB “Cloud Solution”

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosPotencialūs nekilnojamojo turto pirkėjai/ nuomininkai fiziniai asmenysVardas, pavardė, telefonas, el. paštas, pareigosSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, maksimalus saugojimo terminas 10 metų.Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

konsultantai (pvz. teisininkai)

Paslaugas teikiantiems asmenims (pvz. architektams)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB “Cloud Solution”

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – įvykdyti prievolę NT objektų bendraturčių ir gretimų NT objektų savininkų (juridinių asmenų), kuriuos atstovauja duomenų subjektas, atžvilgiu)
Sutarčių su tiekėjais, partneriais ir pan. fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosTiekėjas/ partneris ir pan. (fizinis asmuo)Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris, informacija apie suteiktas paslaugas, kita su sutarties vykdymu susijusi informacijaSutarties galiojimo laikotarpiu

Saugojimo terminas archyvavimo ir teisinių reikalavimų gynimo tikslais nustatytas atskirai

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Advokatai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

OC Finance

Teisines paslaugas teikiantys asmenys

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)
Paslaugų sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosPaslaugų teikėjo atstovas, darbuotojasVardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinysSutarties galiojimo laikotarpiu

Saugojimo terminas archyvavimo ir teisinių reikalavimų gynimo tikslais nustatytas atskirai

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Advokatai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

OC Finance

Teisines paslaugas teikiantys asmenys

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – sudaryti ir vykdyti paslaugų sutartis bei komunikuoti dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo su juridiniais asmenimis, kurių atstovas yra duomenų subjektas)
Buhalterinė apskaita
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai (fiziniai asmenys), tiekėjai fiziniai asmenys, klientų, tiekėjų ir partnerių juridinių asmenų darbuotojaiVardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas, kiti sąskaitose ir kituose ūkines operacijas patvirtinančiuose dokumentuose, buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenysDuomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykleDuomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

OC Finance UAB

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)
Archyvavimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKlientai, partneriai ir pan. (tiek fiziniai asmenys, tiek juridinių asmenų atstovai)Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslaisDuomenys saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykleNenumatytaBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisinė prievolė numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100
Teisių ir teisėtų interesų gynimas
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosKomunikacijos kontrahentaiAsmens duomenys, kurie tvarkomi administruoti ir atsakyti į el. komunikacijos priemonėmis siunčiamas asmenų užklausas1 metai nuo susirašinėjimo pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosSutarčių kontrahentai fiziniai asmenysVisi pirminiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, kurie reikalingi ginčui su kontrahentu išspręsti10 metų nuo sutarties pasibaigimoDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)
Visos asmens duomenų tvarkymo operacijosVisi ir bet kurie duomenų subjektaiAsmens duomenys, nurodyti sutikimuose dėl asmens duomenų tvarkymo; bei sutikimo faktą patvirtinantys duomenys; asmens duomenys, nurodyti dokumentuose, įgyvendinančiuose duomenų subjekto teises arba kuriais atsisakoma jas įgyvendinti3 metai nuo einamųjų metų, kuriais baigtas asmens duomenų tvarkymas ar (ir) įgyvendintos (atsisakyta įgyvendinti) duomenų subjektų teisės, pabaigosDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)