Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, valdanti suderintąjį investicinį fondą „ZPR Global Equity Fund“ (toliau – Fondas), 2021 m. birželio 22 d. priėmė sprendimą panaikinti Fondą. Sprendimas buvo priimtas remiantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – KISĮ) 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu, numatančiu, kad investicinio fondo grynieji aktyvai (toliau – GAV) turi būti ne mažesni kaip 300 000 EUR, ir KISĮ 42 straipsnio 6 dalimi, kurioje numatoma, jog jeigu padėtis nėra ištaisoma per 6 mėnesius nuo dienos, kai investicinio fondo grynieji aktyvai tampa mažesni, negu reikalaujama KISĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punkte, valdymo įmonė privalo nedelsdama imtis priemonių, kad investicinis fondas būtų panaikintas.

Valdymo įmonė šiuo taip pat informuoja, kad buvo patvirtinta tokia naikinamo Fondo turto realizavimo, atsiskaitymo su kreditoriais ir investuotojais tvarka ir terminai:

  • Iki 2021.07.25 – realizuojamas visas Fondo turtas ir gaunamos lėšos pagal šio turto pardavimo sandorius.
  • Iki 2021.07.29 – padengiami Fondo įsipareigojimai ir atsiskaitoma su kreditoriais.
  • 2021.07.30 – Fondo dalijimo diena: apskaičiuojama Fondo grynųjų aktyvų vertė bei investicinio vieneto vertė ir iš investuotojų išperkami visi Fondo investiciniai vienetai.

Taip pat pažymime, kad pagal Fondo taisyklių XIV skirsnio 4 punkto nuostatas, priėmus  sprendimą  dėl  Fondo dalijimo,  investicinių vienetų išpirkimas ir platinimas nutraukiami, todėl vienetų įsigijimo ar išpirkimo paraiškos, jei tokios būtų pateikiamos, negalėtų būti priimamos.

Kilus klausimų dėl Fondo panaikinimo, kviečiame kreiptis elektroniniu paštu info@orionam.lt.