Privatumo taisyklės

Bendra informacija

UAB „Orion Asset Management“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“ arba „Valdymo įmonė“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname, kaip mes rūpinamės savo veikoje tvarkomais asmens duomenimis: kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome, kokiais tikslais juos naudojame, kaip užtikriname jų saugumą bei asmens teisę į privatumą. Šiose Privatumo taisyklėse taip pat apibrėžiama, kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys, naudojantis šia interneto svetaine. Privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

Papildoma informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Orion Asset Management“
Juridinio asmens kodas: 111707985
Registruotos buveinės adresas: A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius
Tel.: +370 5 203 2699
El. paštas: info@orionam.lt

Šios Privatumo taisyklės yra taikomos ir tais atvejais, kai Duomenų valdytoju gali būti laikomas taip pat ir Valdymo įmonės valdomas kolektyvinio investavimo subjektas, pavyzdžiui, investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“, uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB “ORION Healthcare and Wellness Fund”. Pažymime, kad visus Valdymo įmonės valdomus kolektyvinio investavimo subjektus atstovauja Valdymo įmonė.

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Jus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos.

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų interneto svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Sąvokos:

Asmens duomenų subjektas (toliau – Duomenų subjektas) – fizinis asmuo (kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis Valdymo įmonės teikiamomis paslaugomis arba su tokiu asmeniu susijęs asmuo (jo atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.);

Asmens duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Duomenų valdytojo vardu ar pavedimu tvarko asmens duomenis;

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

Biometriniai duomenys – po specialaus techninio apdorojimo gauti asmens duomenys, susiję su fizinio asmens fizinėmis, fiziologinėmis arba elgesio savybėmis, pagal kurias galima konkrečiai nustatyti arba patvirtinti to fizinio asmens tapatybę, kaip antai veido atvaizdai;

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir / ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Kitos Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Žiūrėkite laukelį „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir mūsų verslo specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Priklausomai nuo paslaugų ar produktų, kuriais ketina naudotis ar naudojasi Duomenų subjektas, Duomenų valdytojas tvarko įvairių kategorijų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairiais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.

Jeigu Duomenų subjektas pateikia Duomenų valdytojui kitų su juo susijusių asmenų duomenis, Duomenų subjektas turi supažindinti juos su šiomis Taisyklėmis.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau asmens duomenų ir informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Informaciją, kuri būtina siekiant Jums parduoti mūsų valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas) ar mūsų teikiamas investicines paslaugas;
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar rašydami mums el. paštu;
 • Informaciją, reikalingą Jūsų pateiktai užklausai įvykdyti;
 • Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybei, įskaitant tapatybės nustatymą nuotoliniu būdu;
 • Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymas

Specialiųjų kategorijų asmens duomenis Valdymo įmonė tvarko tik gavusi Duomenų subjekto sutikimą arba jei toks tvarkymas yra numatytas teisės aktų reikalavimuose. Pavyzdžiui, Valdymo įmonė gali tvarkyti biometrinius duomenis (veido atvaizdą), gautus nustatant Duomenų subjekto asmens tapatybę nuotoliniu tiesioginio nuotraukos perdavimo būdu. Šie duomenys tvarkomi tik gavus Duomenų subjekto sutikimą ir saugomi, kol Duomenų subjektas naudojasi Valdymo įmonės paslaugomis ir dar 8 metus po to, kai Duomenų subjektas nustoja tomis paslaugomis naudotis. Tapatybės nustatymo nuotoliniu automatiniu būdu paslaugos teikėjas (Asmens duomenų tvarkytojas) – Ondato, UAB (juridinio asmens kodas: 303342439).

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Valdymo įmonės vykdomo asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su Duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymas arba ketinimas sudaryti sutartį, Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu, taip pat įstatymuose nustatytų Valdymo įmonei taikomų pareigų vykdymas. Valdymo įmonė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi teisėtu interesu (pavyzdžiui, siekdama sustiprinti IT saugumą), įgyvendinusi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytus reikalavimus. Taikomų teisės aktų numatytomis sąlygomis tų pačių Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Valdymo įmonė Duomenų subjekto duomenis gali tvarkyti šiais tikslais:

 • Jūsų tapatybės bei asmeninės informacijos patikrinimo;
 • Kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų (akcijų) įsigijimo sutarties su Jumis sudarymo ir vykdymo bei bet kokios su ja susijusios informacijos perdavimo;
 • Mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo (įskaitant principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją);
 • Bendradarbiavimo su mūsų partneriais ar paslaugų teikėjais;
 • Mūsų įmonės vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo;
 • Mūsų įmonės teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo;
 • Mūsų įmonės interesų gynimo teisme ar kitoje institucijoje;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymo;
 • Kitais teisėtais tikslais, kaip nurodyta teisės aktuose.

Informuojame, kad siekiame palaikyti ryšį su savo klientais ir teikti jiems informaciją apie savo siūlomas paslaugas. Šiuo tikslu vykdome tiesioginę rinkodarą telefonu ir el. paštu teikdami pranešimus ir naujienas apie mūsų valdomus kolektyvinio investavimo subjektus bei kitas savo paslaugas, organizuojamus renginius ir pan.

Mes turime teisę savo klientams elektroninio pašto adresu, kurį gavome sudarydami sutartis ar teikdami paslaugas, siųsti reklaminę informaciją apie savo paslaugas, o mūsų klientai turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti tokį mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums apie savo apsisprendimą bet kuriuo patogiu būdu: el. paštu dpo@orion.lt, laišku adresu A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius, arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame el. laiške su reklamine informacija. Toks atšaukimas nedarys jokio poveikio iki jo mūsų vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Jeigu mūsų tiesioginės rinkodaros turinio gavimo neatšauksite – vykdysime tiesioginę rinkodarą visą sutarties, sudarytos su Jumis, laikotarpį bei vienus metus po jos galiojimo pasibaigimo ar nutraukimo.

Taip pat siekiame Jums teikti aukščiau nurodomą tiesioginės rinkodaros informaciją ir kitais būdais – SMS žinutėmis bei skambindami telefonu, tačiau tai darysime tik su aiškiai išreikštu Jūsų sutikimu. Šį sutikimą galėsite bet kada vėliau atšaukti pranešdami mums aukščiau nurodytais būdais. Jei duoto sutikimo neatšauksite – jis galios visą sutarties, sudarytos su Jumis, laikotarpį bei vienus metus po jos galiojimo pasibaigimo ar nutraukimo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad privalomų pranešimų pagal teisės aktus ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų dokumentus siuntimas nėra laikomas tiesiogine rinkodara. Privalomi pranešimai apima Valdymo įmonės investuotojui siunčiamą informaciją ir dokumentus, kurių pateikimas yra numatytas kolektyvinio investavimo subjekto vienetų (akcjų) pirkimo-pardavimo sutartyje, kolektyvinio investavimo subjekto dokumentuose (taisyklėse (įstatuose), prospektuose ir pan.) bei taikytinuose teisės aktuose. Pavyzdžiui, Valdymo įmonės investuotojui siunčiama informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto dokumentų pakeitimą, akcininkų susirinkimo sušaukimą, siunčiamas pareikalavimo raštas pagal pasirašytą kolektyvinio investavimo subjekto vienetų (akcijų) pirkimo-pardavimo sutartį nėra laikomi tiesiogine rinkodara.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Atsakingai parinktiems verslo partneriams arba įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Kitoms grupės įmonėms;
 • Teisėsaugos bei valstybės institucijoms;
 • Kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Valdymo įmonė Duomenų subjekto asmens duomenis paprastai tvarko tik Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduoti ir už ES/EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu duotas Duomenų subjekto sutikimas tokiam perdavimui. Asmens duomenys perduodami už ES/EEE ribų, tik jei yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais, mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti ir ne ilgiau, nei tai numato teisės aktai. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Pasiekus nustatytą tikslą – asmens duomenys ištrinami arba nuasmeninami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją arba duomenis.

Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai (nurodymai) nėra nustatyti, dokumentų saugojimo terminai nustatomi atsižvelgiant į mūsų įmonės teisėtus interesus, tačiau ne ilgiau nei 10 metų po sutarties, sudarytos su Jumis, galiojimo pasibaigimo (nebent, kaip buvo minėta, ilgesnius duomenų saugojimo terminus numato teisės aktai).

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • Susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • Reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, interneto svetainės adresas – https://vdai.lrv.lt/).

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 5 203 2699, parašę mums šiuo el. pašto adresu dpo@orion.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. „cookies“). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, galime savo svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

UAB „Orion Asset Management“
Juridinio asmens kodas: 111707985
Registruotos buveinės adresas: A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius
Tel.: +370 5 203 2699
El. paštas: info@orionam.lt arba dpo@orion.lt

Baigiamosios nuostatos

Valdymo įmonės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, teisės aktus, taip pat į socialinius tinklus (pvz., „Facebook“ ir „LinkedIn“). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Valdymo įmonės interneto svetainėse, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ar kiti dokumentai, atitinkantys privatumo politiką, ir Valdymo įmonė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2021 m. sausio 4 d.