2020 m. gegužės 29 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1.Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

1.1. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1.1.1. Mykantą Urbą (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

1.1.2. Arną Vizbarą (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

1.1.3. Simoną Daukintį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

1.2. Nustatyti, jog išrinkti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” stebėtojų tarybos nariais asmenys pareigas pradės eiti kitą dieną po to, kai bus gautas Lietuvos banko pritarimas jų kandidatūroms.

1.3. Pavesti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui (ar kitiems jo tinkamai įgaliotiems asmenims) kreiptis į Lietuvos banką pritarimo aukščiau nurodytų asmenų kandidatūroms.

1.4. Įgalioti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių (ar kitus jo tinkamai įgaliotus asmenis) pasirašyti, pateikti ir atsiimti visus ir bet kokius dokumentus bei atlikti visus reikalingus veiksmus aukščiau nurodytų pavedimų tinkamam įgyvendinimui.

2020 m. gegužės 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai