Informuojame, jog 2023 m. balandžio 27 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimas. Daugiau informacijos bei susirinkimui pateiktus dokumentus rasite žemiau. 

Bendras investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 133 327 akcijas. ISIN kodas – LT0000990012. 

Jūsų patogumui kviečiame susirinkime balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius. 

PRIDEDAMA: 

  1. Pranešimas apie šaukiamą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus. 
  2. Bendrasis balsavimo biuletenis. 
  3. Audituotas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus (įskaitant metinį pranešimą ir atlygio ataskaitą). 
  4. Stebėtojų tarybos susirinkimo protokolas.