Informuojame, jog 2019 m. gruodžio 10 d. paskelbtas pakeistas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – Bendrovė) akcijų emisijos prospektas. Dokumento nuostatos patikslintos siekiant geriau atspindėti faktinę su Bendrove bei jos valdymo įmone uždarąja akcine bendrove „Orion Asset Management“ susijusią informaciją bei galiojančių teisės aktų reikalavimus. Valdymo įmonės nuomone, Bendrovės investuotojų teisių ir pareigų apimtis dėl šių pakeitimų lieka nepakitusi.

Daugiau informacijos: oam@orion.lt