Informuojame, kad 2022 m. kovo 18 d. paskelbtas atnaujintas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų emisijos prospektas.

Valdymo įmonė pažymi, jog OMX prospekto korekcijos buvo atliekamos siekiant, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigus finansiniams metams, atnaujinti taikytinuose teisės aktuose nurodytą pateikti informaciją ir rodiklius. Kiti paminėtini pakeitimai – tikslinta Valdymo įmonės kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas), nurodytas biržos internetinis puslapis, patikslintas emitentas į kurio vertybinius popierius buvo gautas leidimas investuoti iki 35 procentų OMX grynųjų aktyvų vertės, keista informacija apie OMX stebėtojų tarybos narių dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų, organizacijų veikloje ir (ar) kapitale, keista informacija apie Valdymo įmonės vadovų veiklą kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose, informacija apie kitus Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektus, informacija apie finansų tarpininkus, Valdymo įmonės funkcijų delegavimą bei atliktos kitos tikslinančio pobūdžio smulkios korekcijos.

Daugiau informacijos: info@orionam.lt