UAB “Orion Asset management”, kodas 111707985, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau – Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu, 2019 m. rugpjūčio 09 d. 15 val. šaukiamas eilinis visuotinis IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund”, kodas 111713358, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius,  akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 11 aukštas (toliau – Bendrovė). Susirinkimo apskaitos data 2019 m. rugpjūčio 02 d.

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai

  1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.

1.1.    Patvirtinti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatų redakciją.

1.2.    Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatus.

1.3    Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui ar tinkamai jo įgaliotiems asmenims kreiptis į Lietuvos banką ir jo pritarimui pateikti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatų redakciją bei, gavus pritarimą, imtis visų reikalingų veiksmų dėl pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

  1. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

2.1.  Bendrovės audito įmone išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ “ERNST & YOUNG BALTIC”.

2.2.  Nustatyti, kad, vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatų 154 punktu, atlyginimas už audito paslaugas nebus didesnis nei 8688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

VAS balsavimo biuletenis LT

OMX Įstatai