Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management, į.  k. 111707985, buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius (toliau – Įmonė, mes) yra licencijuota valdymo įmonė, teikianti kolektyvinio investavimo subjektų (investicinių fondų ir investicinių bendrovių) valdymo paslaugą. Šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) siekiame, kad Jūs žinotumėte, kam pateikiate savo asmens duomenis, kas už jų rinkimą ir saugojimą yra atsakingas, kokią informaciją ir kodėl renkame, kiek laiko saugome, kokias teises turite savo asmens duomenų atžvilgiu ir kaip jomis galite pasinaudoti, kaip galite ginti savo pažeistas teises, jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas neteisėtas ar (ir) pažeistos Jūsų teisės.

 1. Duomenų apsaugos pareigūnas

Mes esame paskyrę duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti šiais kontaktais: dpo@nteram.lt.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kuri mūsų apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, IP adresą, biometrinius duomenis ir kitą Jus identifikuojančią informaciją, kurią apie Jus renkame dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, atsižvelgiame į geriausias praktikas ir priežiūros institucijos gaires.

Kai naudojame sąvoką „asmens duomenų tvarkymas“, ji reiškia bet kokį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą.

 1. Atliekamas asmens duomenų tvarkymas

Tvarkydami asmens duomenis, mes veikiame kaip duomenų valdytojas ar kaip duomenų tvarkytojas. Paspaudę atitinkamą pasirinkimą, susipažinkite su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu:

DUOMENŲ VALDYTOJAS

DUOMENŲ TVARKYTOJAS

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis, pateikėte duomenis pažeisdami konfidencialumo įsipareigojimus arba neinformavote mūsų pasikeitus duomenims.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus mūsų svetainėje. Aktualią Privatumo politikos redakciją gali rasti mūsų interneto svetainės puslapyje. Atlikę reikšmingesnius Privatumo politikos pakeitimus, mes stengsimės imtis papildomų veiksmų, kad atkreiptume Jūsų dėmesį į pakeitimus (paskelbsime naujieną su Privatumo politikos pakeitimų aptarimu, apie pakeitimų faktą informuosime atskira informacine juosta Interneto svetainėje ir pan.). Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką asmeniškai, prašome pranešti apie tai 2 punkte nurodytu el. pašto adresu.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas: 2023 m. lapkričio 3 d. (įsigalioja 2023 m. lapkričio 6 d.).

ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOS DALYJE JUS SUPAŽINDINAME, KAIP ĮMONĖ, KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS, ATLIEKA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ.

Toliau pateikiame informaciją, kaip konkrečiai tvarkome asmens duomenis veikdami kaip duomenų valdytojas.

 1. Asmens duomenų tvarkymas tikslais, susijusiais su Įmonės paslaugų teikimu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais, susijusiais su Įmonės paslaugų teikimu:

 • investuotojo vertinimas;
 • investicinės sutarties sudarymas ir vykdymas bei investicinių vienetų išpirkimo paraiškų teikimas ir vykdymas;
 • finansinių priemonių apskaita;
 • privalomas investuotojų informavimas, siunčiant pranešimus;
 • sutikimo perleisti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus antrinėje rinkoje išdavimas;
 • kolektyvinio investavimo subjekto turto investavimas, pardavimas, potencialių investicijų analizė ir vertinimas;
 • fondo valdomo nekilnojamojo turto realizavimas arba nuoma;
 • fondo valdomo nekilnojamojo turto valdymas.

Norėdami susipažinti su detalesne informacija apie tai, kokie asmens duomenys nurodytais tikslais tvarkomi, kas leidžia mums juos tvarkyti, kiek laiko saugome duomenis, kam juos teikiame ir kitą informaciją, kurią turite teisę gauti, spauskite čia.

 1. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su pinigų plovimu ir principo „pažink savo klientą“ įgyvendinimu

Asmens duomenų tvarkymą, susijusį su pinigų plovimu ir principo „pažink savo klientą“ įgyvendinimu, Įmonė atlieka ne tik tuomet, kai pati vykdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, bet ir tuomet, kai ji turi pateikti asmens duomenis kitiems komerciniams bankams:

 • principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencija;
 • komercinių bankų, reikalavimų, susijusių su dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, vykdymas.

Norėdami susipažinti su detalesne informacija apie tai, kokie asmens duomenys nurodytais tikslais tvarkomi, kas leidžia mums juos tvarkyti, kiek laiko saugome duomenis, kam juos teikiame ir kitą informaciją, kurią turite teisę gauti, spauskite čia.

 1. Asmens duomenų tvarkymas, administruojant Įmonės veiklą

Įmonė atlieka asmens duomenų tvarkymą taip pat ir administruodama veiklą, vykdydama įvairių teisės aktų reikalavimus. Toks tvarkymas yra susijęs ne tik su mūsų klientais, bet ir su jais susijusiais asmenimis, sutuoktiniais, seminarų dalyviais ir pan.

 • viešai neatskleistos ir neviešos informacijos prevencija;
 • įmonės vidaus administravimas (akcininkų teisių įgyvendinimas);
 • pranešimų apie pažeidimus registravimas ir nagrinėjimas;
 • vidaus tyrimų (vidaus kontrolės užtikrinimas);
 • vidaus audito vykdymo;
 • internetinių seminarų (vebinarų) organizavimo (registravimas į seminarą, registracijos proceso valdymas, įskaitant prisijungimo nuorodų siuntimą, priminimų apie internetinį seminarą siuntimas, internetinio seminaro turinio aktualumo ir naudingumo vertinimas);
 • komunikacijos palaikymas su valstybės institucijomis, vykdant teisės aktų reikalavimus;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymas;
 • archyvavimas;
 • teisinių reikalavimų gynimas.

Norėdami susipažinti su detalesne informacija apie tai, kokie asmens duomenys nurodytais tikslais tvarkomi, kas leidžia mums juos tvarkyti, kiek laiko saugome duomenis, kam juos teikiame ir kitą informaciją, kurią turite teisę gauti, spauskite čia.

 1. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su sutarčių su paslaugų teikėjais/ partneriais ir pan. sudarymu ir vykdymu

Įmonė vykdydama veiklą pasitelkia įvairius paslaugų teikėjus, palaiko santykius su partneriais ir pan. sudarydama sutartis. Sudarant ir vykdant sutartis Įmonė tvarko tiek paslaugų teikėjų/ partnerių ir pan. – fizinių asmenų, tiek ir juridinių asmenų atstovų asmens duomenis. Susipažinkite kaip tvarkome šiuos asmens duomenis čia.

 1. Tiesioginė rinkodara

Pranešimus apie mūsų siūlomas paslaugas, naujienas ir kitą aktualią informaciją, susijusią su Įmonės teikiamomis paslaugomis, siunčiame asmenims, išreiškusiems savo sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, LR elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 1 dalis). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 m., bet ne ilgiau nei iki tol, kol atšauksite sutikimą.

Savo teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, LR elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 2 dalis), savo klientams, suteikusiems savo kontaktinius duomenis, ir jų pateikimo metu neprieštaravusiems mūsų ketinimui juos tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsime specialius pasiūlymus dėl Įmonės paslaugų teikimo. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 m., bet ne ilgiau nei iki dalykinių santykių su Jumis pabaigos, arba kol neišreikšite prieštaravimo nurodytų pasiūlymų siuntimui.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, telefono Nr. (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų), vardą, pavardę.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti (atšaukti sutikimą) gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu: dpo@nteram.lt.

SVARBU! Kai kuriuos pranešimus siunčiame vykdydami investavimo sutartis, sudarytas su Jumis, tokie pranešimai nėra laikomi tiesiogine rinkodara, o Jūsų kontaktiniai duomenys yra tvarkomi taip, kaip nurodyto šios Privatumo politikos 1 punkte.

 1. Kandidatų į Įmonės darbuotojus asmens duomenų tvarkymas

Esame aktyvūs kandidatų į Įmonės darbuotojus paieškose, todėl kandidatų ieškome ne tik pasyviai, bet ir dėdami aktyvias pastangas. Kokie ir kaip Jūsų, kaip potencialaus kandidato/ kandidato, asmens duomenys tvarkomi, priklauso nuo pareigų, į kurias kandidatuojate, taip pat nuo to, ar pats pateikiate asmens duomenis mums, ar mes aktyviai ieškodami kandidato renkame duomenis apie Jus iš viešų šaltinių. Su išsamesne informaciją galite susipažinti čia.

 1. Įmonės turto apsauga (vaizdo stebėjimas)

Įmonė kai kuriuose valdomiems investiciniams fondams priklausančiuose objektuose vykdo vaizdo stebėjimą, šių objektų apsaugos tikslu, teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Vykdydama vaizdo stebėjimą Įmonė tvarko vaizdo duomenis, kuriuos gali sudaryti: atvaizdas, asmens judėjimo trajektorija, asmens turimi daiktai. Vykdant vaizdo stebėjimą skirtinguose objektuose, vaizdo duomenų saugojimo trukmė gali skirtis. Pateikiame šiuo metu aktualią informaciją apie objektus, kuriuose vykdomas vaizdo stebėjimas ir vaizdo duomenų saugojimo trukmę juose:

Objekto pavadinimas, adresasVaizdo duomenų saugojimo trukmė
Objektas „Palangos ašis“7 paros

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vaizdo duomenys Įmonės vadovo sprendimu gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį nei nurodyta aukščiau, jei yra pagrindo manyti, kad vaizdo duomenų gali prireikti tiriant objekte įvykdytą nusikalstamą veiką ar kitokį incidentą, ar žalos sukėlusį kitokį įvykį. Tokiu atveju Vaizdo duomenys saugomi iki bus priimtas atitinkamas galutinis teisėsaugos institucijų ar teismo sprendimas, susijęs su nusikalstama veika, ar kitoks asmenų, tiriančių/nagrinėjančių incidentą, ar kitų asmenų, tiriančių/nagrinėjančių žalos sukėlusį įvykį, sprendimas ar išvada. Šiuo atveju vaizdo duomenys gali būti teikiami advokatams, teismams, teisėsaugos institucijoms. Vaizdo duomenų gavėjais taip pat gali būti mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai, veikiantys mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus.

 1. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekdama savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekdama šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, siuntėjo ar gavėjo vardas, pavardė, data, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys.

Duomenys surinkti konfidencialios informacijos apsaugos tikslais siekiant apginti teisinius reikalavimus saugojami 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

 1. Kokias tikslais tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis?
  • Ką apie Jus renkame, kai kreipiatės į mus su užklausa?

Su mumis galite susiekti per interneto svetainėje esančią kontaktų formą, socialinių tinklų Facebook, LinkedIn paskyras. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresą, vardą, temą, kuria kreipiatės ir mums parašytą žinutę, vartotojo vardą (jei užklausa siunčiama per socialinio tinklo paskyrą), išsiųstų ir gautų pranešimų datą, laiką, gavėją, siuntėją (kai pranešimas yra adresuotas Jums), susirašinėjimo su Jumis turinį.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas susirašinėjimo ar sutarties galiojimo (jei šalis sieja sutartiniai santykiai) laikotarpį, išskyrus informaciją, kurios saugojimui teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis Jūsų nurodytais kontaktais. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus, jeigu tokie įvyktų.

 • Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau – Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias Socialines paskyras:

 • Paskyrą Nter socialiniame tinkle Facebook;
 • Paskyrą Nter socialiniame tinkle LinkedIn.

Socialinėse paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo, išreikšto konkliudentiniais veiksmais, pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinių paskyrų administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo tikslu).

Jums apsilankius Socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinių paskyrų lankomumą. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 • Ką apie Jus renkame, kai naudojame slapukus?

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris įrašomas į Jūsų įrenginio (kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę.

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/paskirtisNaudojami duomenysGaliojimo laikas (saugojimo terminas)Slapuko pobūdis (būtinas, funkcinis, analitinis, rinkodaros)Tiekėjas
PHPSESSIDSlapukas naudojamas išsaugoti ir identifikuoti unikalų naudotojo seanso ID, kad būtų galima valdyti vartotojo sesiją svetainėjeUnikalus naudotojo seanso IDSesija (iki naršyklės uždarymo)Būtinasisorionam.lt
__wpdm_clientTechninė priemonė, sinchronizuojanti žiniatinklio svetainę ir turinio valdymo sistemą. Ji naudojama žiniatinklio svetainei apsaugotiSesijos laikotarpiuBūtinasis
oam_disclaimerSutikimas su atsakomybės apribojimu1 dienaBūtinasisorionam.lt
wpglobus-languageSvetainės kalbos pasirinkimas1 metaiBūtinasisorionam.lt
wpglobus-language-oldSvetainės kalbos pasirinkimas1 metaiBūtinasisorionam.lt

 • Kokią informaciją renkame naudodami slapukus, kiek laiko saugome ir kokius konkrečiai slapukus naudojame?

Privatumo politikos rengimo metu mes naudojame tik absoliučiai būtinus slapukus, kad mūsų svetainė galėtų veikti ir galėtume užtikrinti tam tikrus teisės aktų reikalavimus. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis.

 • Kas mums leidžia naudoti slapukus?

Turbūt Jums įprasta, kad slapukų naudojimui yra prašoma sutikimo, tačiau mes naudojame tik būtinuosius slapukus, kurių atžvilgiu Jūsų sutikimas nėra reikalingas, jį naudojame savo teisėtų interesų pagrindu, siekiant užtikrinti internetinės svetainės veikimą bei apriboti savo atsakomybę.

 • Kaip pašalinti slapukus?

Jūs bet kada galite pakeisti naršyklės nuostatas savo kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone taip, kad slapukai nebūtų priimami arba būtų ištrinti, jei slapukai jau yra įrašyti. Detali instrukcija priklauso nuo to, kokia naudojatės naršykle ir kokiu įrenginiu, detalesnę informaciją galite rasti čia:

SVARBU! Atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų atmetimas gali turėti neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, pavyzdžiui, sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 1. Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Socialinės žiniasklaidos tinklų (Facebook, LinkedIn) duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiojoje valstybėje – Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurią Europos Komisija yra pripažinusi užtikrinančia tinkamą apsaugos lygį.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook socialiame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/. Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus LinkedIn socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu sužinoti šiuo adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Turėdami nusiskundimų dėl LinkedIn Ireland Unlimited Company veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai LinkedIn Ireland Unlimited Company priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Taip pat mes naudojamės Microsoft produktais ir paslaugomis ir esame sudarę Asmens duomenų tvarkymo sutartį su „Microsoft Ireland Operations Limited“, įsisteigusia Airijoje, tačiau šiam duomenų tvarkytojui teikiant paslaugas, gali pasitaikyti atvejų, kuomet duomenys bus perduodami į trečiąsias valstybes. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenims apsaugoti bus taikomos  Standartinės duomenų apsaugos sąlygos (modulis duomenų tvarkytojas – pagalbinis duomenų tvarkytojas), dėl kurių susitarė „Microsoft Ireland Operations Limited“ ir „Microsoft Corporation“. Šios sąlygos skirtos asmens duomenų perdavimui iš Europos Ekonominės Erdvės duomenų tvarkytojų duomenų tvarkytojams, įsikūrusiems trečiosiose šalyse, kuriose neužtikrinamas atitinkamas asmens duomenų apsaugos lygis, kaip aprašyta BDAR 46 straipsnyje ir patvirtinta 2021 m. birželio 4 d. Europos Komisijos priimtame sprendime 2021/914/EB. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, kaip ir nurodėme, Jungtinės Amerikos Valstijos, kuriose įsikūrusi „Microsoft Corporation“, Europos Komisijos sprendimu pripažintos užtikrinančiomis tinkamą apsaugos lygį.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams (IT paslaugų, marketingo paslaugų teikėjams ir pan.).

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti savo veiklos ar turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus veiklą ar mūsų esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Kokias teises turite ir kaip jomis pasinaudoti?

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Mes nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Atsisakysime įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pirmiausia pateikiame šioje Privatumo politikoje (teisė būti informuotam). Nepaisant to, Jūs bet kada galite susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę (jei konkrečiu atveju toks patvirtinimas yra reikalingas).

Iš Jūsų tikimės, kad teikdami tokius prašymus nepiktnaudžiausite, laikysitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Kaip galite atšaukti savo sutikimą duotą slapukų naudojimui, kaip galite atmesti slapukų ar juos pašalinti daugiau informacijos rasite Privatumo politikos skyriuje „Slapukai“.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 1. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.
 2. Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti (prieštarauti), kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kai naudojame Jūsų asmens duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu.
  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOS DALYJE JUS SUPAŽINDINAME, KAIP ĮMONĖ, KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJAS, ATLIEKA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Kieno vardu veikia Įmonė?

Įmonė, kaip duomenų tvarkytoja, šios Privatumo politikos rengimo metu veikia šių duomenų valdytojų vardu:

 1. Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „ORION Healthcare and Wellness Fund“, j. a. k. 304143422, buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius;
 2. Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“, j. a. k. 111713358, buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius.

Toliau šioje Privatumo politikos dalyje uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „ORION Healthcare and Wellness Fund“ ir investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“ kartu vadinamos investicinėmis bendrovėmis.

 1. Koks asmens duomenų tvarkymas Įmonei pavestas?
 • Asmens duomenų apimtis, tikslai ir kita informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Investicinių bendrovių, kaip kolektyvinių investavimo subjektų, valdymas yra perduotas Įmonei. Atsižvelgiant į tai, šios Privatumo politikos dalies 1 punkte nurodytos investicinės bendrovės savo teises ir pareigas asmens duomenų tvarkymo srityje įgyvendina per Įmonę, tai reiškia, kad visa apimtimi asmens duomenis jų vardu tvarko ir visus asmens duomenų tvarkymo veiksmus atlieka Įmonė.

Su detalia informacija apie uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės „ORION Healthcare and Wellness Fund“ vardu atliekamą asmens duomenų tvarkymą galite susipažinti čia.

Su detalia informacija apie investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ vardu atliekamą asmens duomenų tvarkymą galite susipažinti čia.

 • Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Investicinių bendrovių vardu atlikdami  asmens duomenų tvarkymą, mes naudojamės Microsoft produktais ir paslaugomis ir esame sudarę Asmens duomenų tvarkymo sutartį su „Microsoft Ireland Operations Limited“, įsisteigusia Airijoje. Šiam duomenų tvarkytojui teikiant paslaugas, gali pasitaikyti atvejų, kuomet duomenys bus perduodami į trečiąsias valstybes, tokiu atveju Jūsų asmens duomenims apsaugoti bus taikomos  Standartinės duomenų apsaugos sąlygos (modulis duomenų tvarkytojas – pagalbinis duomenų tvarkytojas), dėl kurių susitarė „Microsoft Ireland Operations Limited“ ir „Microsoft Corporation“ (https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Professional-Services-Data-Protection-Addendum-DPA). Šios sąlygos skirtos asmens duomenų perdavimui iš Europos Ekonominės Erdvės duomenų tvarkytojų pagalbiniams duomenų tvarkytojams, įsikūrusiems trečiosiose šalyse, kuriose neužtikrinamas atitinkamas asmens duomenų apsaugos lygis, kaip aprašyta BDAR 46 straipsnyje ir patvirtinta 2021 m. birželio 4 d. Europos Komisijos priimtame sprendime 2021/914/EB. Atkreipiame dėmesį, kad Jungtinės Amerikos Valstijos, kuriose įsikūrusi „Microsoft Corporation“, Europos Komisijos sprendimu pripažintos užtikrinančiomis tinkamą apsaugos lygį.

 • Duomenų gavimas ir atskleidimas

Jūsų asmens duomenų gavėjai taip pat yra ir mūsų pasitelkti pagalbiniai duomenų tvarkytojai, kuriems taikomi tokie patys įsipareigojimai kaip ir mums, kaip duomenų tvarkytojams.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. paštu: dpo@nteram.lt, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Kokias teises turite?

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su investicinių bendrovių vardu  vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų prašymus ir atsakymus į juos pateikiame mes. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis el. pašto adresu: dpo@nteram.lt.

Mes nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Atsisakysime įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip šios Privatumo politikos dalyje nurodytos investicinės bendrovės tvarko Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pirmiausia pateikiame šioje Privatumo politikoje dalyje. Nepaisant to, Jūs bet kada galite susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar investicinių bendrovių vardu tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei investicinių bendrovių vardu saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą el. pašto adresu: dpo@nteram.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę (jei konkrečiu atveju toks patvirtinimas yra reikalingas).

Iš Jūsų tikimės, kad teikdami tokius prašymus nepiktnaudžiausite, laikysitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę investicinei bendrovei aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 4. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.
 5. Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti (prieštarauti), kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kai naudojame Jūsų asmens duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu.

 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją apie investicinių bendrovių asmens duomenų tvarkymą bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politikos dalį, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. paštu: dpo@nteram.lt. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.