PRANEŠIMAS APIE PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMĄ IR KITĄ SU TVARUMU SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ

 2021 m. rugsėjo 20 d.

Šiame pranešime valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – Reglamentas).

I. KAIP TVARUMO RIZIKA INTEGRUOJAMA Į INVESTAVIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESĄ

Tvarumo veiksniai (angl. environmental, social, and governance (ESG)) suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu  klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei.

Šio pranešimo paskelbimo dienai Valdymo įmonė neturi atskiros tvarumo politikos ar panašaus dokumento, taip pat nėra visiškai integravusi tvarumo veiksnių ir jų rizikų vertinimo į investicinių sprendimų priėmimo procesą, tačiau šio pranešimo paskelbimo dienai Valdymo įmonė, priimdama ir vykdydama investicinius sprendimus dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – KIS) turto pagal kiekvieno KIS steigimo dokumentuose numatytą investavimo strategiją, vadovaujasi vidiniais dokumentais, reglamentuojančiais investicinių sprendimų priėmimą ir investavimo rizikos valdymą. Vadovaudamasi nurodytais vidiniais dokumentais, Valdymo įmonė, prieš priimdama investicinį sprendimą dėl KIS turto investavimo,  atsižvelgia į numatomos investicijos pobūdį bei atlieka analizę, susijusią su atitinkamos investicijos įtaka KIS sudarančiam turtui, jo likvidumui bei rizikos ir grąžos pobūdžiui. Valdymo įmonė, įgyvendindama aukščiau paminėtą, prieš priimdama investicinius sprendimus, siekia vertinti visas pagal atitinkamo KIS investavimo strategiją aktualias rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtaką investicijų vertei ir rezultatams, įskaitant ir tvarumo riziką, kaip sudėtinę kitų rizikų dalį, jei ji konkrečiu atveju yra aktuali.

II. PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMAS PRIIMANT INVESTAVIMO SPRENDIMUS

Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. principal adverse impact) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams. Priimant investavimo sprendimus į investavimo sprendimų neigiamą poveikį (angl. principal adverse impact) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, šiuo metu neatsižvelgiama, kadangi Valdymo įmonė nevaldo KIS, kurie skatintų aplinkos ir socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį, ir (arba) kurių tikslas būtų tvarios investicijos.

Valdymo įmonė ketina periodiškai peržiūrėti šį savo sprendimą, atsižvelgdama ir pakartotinai įvertindama aukščiau nurodytas aplinkybes. Nusprendus į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį atsižvelgti, Valdymo įmonė Reglamente nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą pranešimą.

III. TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į ATLYGIO POLITIKĄ

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko Darbuotojų atlyginimų politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Valdymo įmonės darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikų, įskaitant, kiek tai aktualu, ir tvarumo rizikos, valdymą atitinkamų darbuotojų atžvilgiu.